ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ (DİSLEKSİ) PROGRAMIÖzel Öğrenme Güçlüğü, zekâsı normal ya da normalin üstünde olan bireylerin, standart testlere göre yaş, zekâ düzeyi ve aldığı eğitim göz önünde bulundurulduğunda okuma, matematik ve yazılı anlatım düzeyinin beklenenin önemli ölçüde altında olmasıyla tanısı konulan bir durumdur. Okuma bozukluğu (disleksi), yazılı anlatım bozukluğu (disgrafi), matematik bozukluğu (diskalkül) ve başka türlü adlandırılamayan öğrenme bozukluğu alt gruplarını içermektedir.

Özel Öğrenme Güçlüğü olan birey, öğrenmede çok önemli olan bilgiyi işleme sürecinin (bilginin alınması, düzenlenmesi, bellekte depolanması ve iletilmesi) bir kısmında ya da hepsinde sorun yaşayabilir. Okul öncesi döneminden itibaren dil, algı, kavram, motor-koordinasyon, bellek, dikkat-konsantrasyon, sıralama, organizasyon, duygusal-sosyal alanlarda güçlükler görülebilir. Öğrenme için gerekli olan bilişsel strateji geliştirebilme güçlüğü yaşayabilirler. Akademik alanlarda yetersizlikleri vardır, fakat tüm belirtileri taşımayabilir ve/veya bu belirtileri farklı yoğunlukta gösterebilirler.

Bu bireylerin güçlü ve yetenekli oldukları alanlar da bulunmaktadır; meraklı ve çevrelerine karşı ilgili olabilirler, ilgi duydukları alanlarda daha kolay kavrayabilirler, sözcükler yerine resimlerle düşünebilirler, sezgisel yolla problem çözme becerileri ve hayal güçleri gelişmiş olabilir, yaratıcıdırlar ve pratik çözüm yolları bulabilirler.

Kurumumuza başvuran özel öğrenme güçlüğü tanısına sahip öğrencilere, her çocuk özeldir ilkesiyle, gelişim düzeyi, ilgi alanları ve ihtiyaçları doğrultusunda BEP (Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı) hazırlanmaktadır. Alanında uzman deneyimli kadromuz bu plan doğrultusunda özel öğrenme güçlüğü tanısına sahip bireylerin;

1.​Öğrenmeye hazırlık becerilerini geliştirmeleri,

2.​Okuma-yazmaya hazırlık ve okuma-yazma temel becerilerini geliştirmeleri,

3.​Matematikte ilgili temel beceri ve kavramları günlük yaşamda kullanmaları,

4.​Sorun çözme, akıl yürütme, kıyas yapabilme ve analitik düşünme becerilerini geliştirmeleri için çalışmaktadır.


                                                                                        DİL KONUŞMA GÜÇLÜĞÜ PROGRAMI


Dil ve Konuşma Güçlüğü, bireyin, sözel, sözel olmayan veya grafik sembol-işaret sistemlerini kullanarak iletişim kurma (alma, gönderme, işlemleme, kavrama-anlama) yetisindeki kişisel, sosyal, eğitim ve iş hayatını etkileyen durumdur. Bu durumlarda işitme, dil ve konuşma süreçleri hafif düzeyden çok ağır düzeye yayılan gelişimsel ya da edinilmiş (sonradan ortaya çıkan) olarak etkilenebilir. Tıbbi nedene dayalı olabileceği gibi belirli bir nedene bağlı olmayabilir ve/veya çeşitli engel gruplarına ikincil olarak eşlik edebilir.

Alanında uzman deneyimli kadromuzla, kurumumuzda eğitim gören dil ve konuşma güçlüğü tanısına sahip bireylerin:

1.​Sesletim (artikülasyon) ve ses bilgisel farkındalık (fonolojik) becerilerini geliştirmeleri,

2.​Günlük iletişimde konuşma hızını ve ritmini işlevsel ve akıcı bir şekilde kullanmaları,

3.​Sesini kalite, perde, şiddet, rezonans, ve/veya süre gibi özellikler yönünde yaşına ve cinsiyetine uygun olarak kullanmaları,

4.​Alıcı ve ifade edici dil becerilerini geliştirmeleri,

5.​Okuma-yazma becerilerini geliştirmeleri,

6.​Günlük iletişimde alternatif ve destekleyici iletişim yöntemlerini kullanmaları hedeflenmektedir.                                                              YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUĞU (OTİSTİK SPERKTRUM) PROGRAMIYaygın Gelişimsel Bozukluk (YGB) (ya da son dönemlerde eş anlamlısı olan adı Otizm Spektrum Bozuklukları, OSB), sosyalleşme ve iletişim gibi çoklu temel fonksiyonların gelişmesinde gecikmeleri de içeren bir spektrum bozukluğudur. Erken çocukluk döneminde başlayıp, sosyal etkileşim, dil gelişimi ve davranış alanlarında yetersizliklere sahip olma durumudur. Davranış sorunları, yineleyici, sınırlı ilgi ve davranışları kapsamaktadır. Bu durumlar ise gelişimin birçok alanını etkileyerek kalıcı ve süreğen işlev bozukluklarına yol açabilmektedir.

Kurumumuza başvuran yaygın gelişimsel bozukluklar tanısına sahipöğrencilere, her çocuk özeldir, ilkesiyle gelişim düzeyi, ilgi alanları ve ihtiyaçları doğrultusunda BEP (Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı) hazırlanmaktadır. Alanında uzman deneyimli kadromuz özel eğitim ilke, yöntem ve teknikleri doğrultusunda yaygın gelişimsel bozukluklar tanısına sahip bireylerin;

1.​İşlevsel becerilerin kazandırılmasına ön koşul oluşturan temel eşleme ve taklit becerilerini geliştirmeleri,

2.​Sosyal etkileşim başlatma ve sürdürme becerilerini geliştirmeleri,

3.​Alıcı ve ifade edici dil becerilerini geliştirmeleri,

4.​İletişim becerilerini geliştirmeleri,

5.​Bağımsız çalışma ve işlevde bulunma ile organize olma becerilerini kazanmaları,

6.​Öz bakım ve günlük yaşam becerilerini geliştirmeleri,

7.​Akademik becerilerini geliştirmeleri,

8.​Toplumsal yaşama katılım ve sosyal uyum becerilerini geliştirmeleri için çalışmaktadır.                                      BEDENSEL ENGELLİLER DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

Bedensel yetersizliği olan birey; doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrası dönemde herhangi bir nedene bağlı olarak iskelet (kemik), kas ve sinir sistemindeki bozukluklar sonucu, bedensel yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybeden, toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük yaşamdaki gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan, bu nedenlerle korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan bireydir.

Çeşitli nedenlerle kaba ve ince motor gelişim becerileri olumsuz yönde etkilenmiş bu bireylerin kendilerinden beklenen fonksiyonel hareket ve becerileri yerine getirmeleri değişik derecelerde kısıtlanmıştır.

Alanında uzman deneyimli kadromuzla, kurumumuzda eğitim gören bedensel engelli bireylerin;

1.​Normal motor gelişim basamaklarındaki becerileri kazanmaları,

2.​Duruş (postür) ve hareket ile ilgili bozukluklarını en aza indirmeleri,

3.​Kaba ve ince motor becerilerini geliştirmeleri,

4.​Günlük yaşam aktivitelerinde bağımsız hareket edebilme becerileri kazanmaları,

5.​Bacak ve kollarını fonksiyonel bir şekilde kullanmaları,

6.​Düzgün duruş ve hareket için gerekli duyu, algı, bilişsel ve motor bütünlüğünü sağlamaları,

7.​Transfer ve yer değiştirmeye ve ilerlemeye yönelik (ambulasyon) hareketlerini geliştirmeleri,

8.​Yardımcı cihaz, araç gereç ve ekipmanı kullanma becerisi geliştirmeleri,

9.​Gelişim basamaklarına uygun davranma becerisi geliştirmeleri,

10.​Hareket yeteneğinin yanı sıra bilişsel, duyusal, psikolojik ve sosyal bütünlüğü geliştirmeleri hedeflenmektedir.
                                          ZİHİNSEL ENGELLİLER DESTEK EĞİTİM PROGRAMIZihinsel yetersizliği olan birey, zihinsel işlevler bakımından ortalamanın iki standart sapma altına farklılık gösteren, buna bağlı olarak kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerinde eksiklikleri ya da sınırlılıkları olan, bu özellikleri 18 yaşından önceki gelişim döneminde ortaya çıkan ve özel eğitim ile destek eğitim hizmetlerine ihtiyaç duyan bireydir.

Hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan bireyler; zihinsel işlevler ile kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerinde hafif düzeydeki yetersizliği nedeniyle özel eğitim ile destek eğitim hizmetlerine sınırlı düzeyde ihtiyaç duyan bireylerdir.

Orta düzeyde zihinsel yetersizliği olan bireyler; zihinsel işlevler ile kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerindeki sınırlılık nedeniyle temel akademik, günlük yaşam ve iş becerilerinin kazanılmasında özel eğitim ile destek eğitim hizmetlerine yoğun şekilde ihtiyaç duyan bireylerdir.

Ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olan bireyler; zihinsel işlevler ile kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerindeki eksikleri nedeniyle öz bakım becerilerinin öğretimi de dahil olmak üzere yaşam boyu süren, yaşamın her alanında tutarlı ve yoğun özel eğitim ve destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan bireylerdir.

Zihinsel yetersizliği olan bireylerin dikkat, bellek, öğrenme, dil gelişimi, akademik beceri, sosyal gelişim ve psikomotor gelişim gibi alanlarda desteğe ihtiyaçları bulunmaktadır.

Kurumumuza başvuran zihinsel engelli öğrencilere, her çocuk özeldir ilkesiyle, gelişim düzeyi, ilgi alanları ve ihtiyaçları doğrultusunda BEP (Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı) hazırlanmaktadır. Alanında uzman deneyimli kadromuz özel eğitim ilke, yöntem ve teknikleri doğrultusunda zihinsel engelli bireylerin;

1.​Bağımsız yaşam becerileri kazanmaları,

2.​Öz bakım ve günlük yaşam becerilerini kazanmaları,

3.​Psikomotor becerilerini geliştirmeleri,

4.​Dil ve konuşma becerilerini geliştirmeleri,

5.​Sözlü veya yazılı anlatım becerilerini geliştirmeleri,

6.​Sosyal ve toplumsal uyum becerilerini geliştirmeleri,

7.​Bilişsel hazırlık becerilerini geliştirmeleri, için çalışmaktadır.